Reklamační řád

 

Reklamační řád

společnosti Schatting spol. s r.o., platný od 21.3.2017.

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Schatting spol. s r.o., IČO 27507572 se sídlem Celné 113, Těchonín, 56164 (dále jako „prodávající“).

 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

 

 

Záruka za jakost

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  • Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce.

  • Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

  • Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

  • Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

 • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

 • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 • Je-li obal poškozen a existuje-li podezření, že zboží mohlo být přepravou poškozeno, kupující má právo takovéto zboží od přepravce nepřevzít a sepsat s jeho pracovníkem reklamační protokol.

 

 

Způsob uplatnění reklamace

 • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to zasláním na adresu prodávajícího: Schatting spol. s. r.o, Celné 113, Těchonín, 561 64.

 • Zboží kupující nezasílá dobírkou nebo s platbou při převzetí.

 • Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popřípadě jiným věrohodným způsobem.

 • Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva kupní ceny daného zboží.

 

 

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 • Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

 • Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

 • Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

 • Prodávající poskytuje záruku kupujícím, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele) v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

 • U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než záruční lhůta 24 měsíců uvedená v tomto reklamačním řádu.

 • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení obsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

 • Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

 • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.

Do této lhůty se nazapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřázení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možný vůbec nebo včas uskutečnit.

 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

 • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

 

Výjimky z odpovědnosti za vady

 • Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

  • Je-li vada na zboží již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednaná sleva z kupní ceny.

  • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.

  • Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).

  • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.

  • Mechanického poškození zboží, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

  • Provedením nekvalifikovaného zásahu či změno parametrů.

  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno.

  • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

 

Účinnost

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 21.3.2017.

 

 

Formulář pro uplatnění reklamce ke stažení Formulář pro uplatnění reklamace.

 

 


 

Reklamačný poriadok

spoločnosti Schatting spol. s r.o., platný od 21.3.2017.

 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru spoločností Schatting spol. s r.o., IČO 27507572 so sídlom Celné 113, Těchonín, 56164 (ďalej ako "predávajúci").

 

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník k 1. 1. 2014.

 

Záruka za akosť

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:
  • Má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania aj vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo, ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy predávajúceho a / alebo výrobcu.
  • Sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa.
  • Je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
  • Vyhovuje vec požiadavkám právnych predpisov.
 • Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí od predávajúceho skontrolovať preberané tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.
 • Kupujúci je povinný pri prevzatí od prepravcu riadne skontrolovať stav preberaného tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov podľa prepravného listu.
 • Ak je obal poškodený a ak existuje podozrenie, že tovar mohol byť prepravou poškodený, kupujúci má právo takýto tovar od prepravcu neprevziať a spísať s jeho pracovníkom reklamačný protokol.

 

Spôsob uplatnenia reklamácie

 • Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to zaslaním na adresu predávajúceho: Schatting spol. s. r.o, Celné 113, Těchonín, 561 64.
 • Tovar kupujúci nezasiela dobierkou alebo s platbou pri prevzatí.
 • Kupujúci je povinný pri reklamácii doložiť dátum kúpy daného tovaru, a to najmä predložením príslušného daňového dokladu a / alebo záručného listu, poprípade iným vierohodným spôsobom.
 • Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava kúpnej ceny daného tovaru.

 

Lehoty pre uplatnenie a vybavenie reklamácie

 • Poskytol-li predávajúci nad rámec zákonných povinností (najmä zákonné lehoty) záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, ak záručný list alebo zmluva neustanovuje inak.
 • Lehota pre uplatnenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ktorý je uvedený v daňovom doklade alebo na záručnom liste či inom takom dokumentu.
 • Záručná lehota pre spotrebiteľov činí pre nový tovar 24 mesiacov.
 • Predávajúci poskytuje záruku kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (tj. pre podnikateľov) v prípade, že je to u daného tovaru výslovne uvedené.
 • U spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vád len do dátumu vyznačenom na obale takéhoto tovaru, ak je táto lehota kratšia ako záručná lehota 24 mesiacov uvedená v tomto reklamačnom poriadku.
 • Kupujúci je povinný reklamovať tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že je na tovare vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie obsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie.
 • Ak reklamuje kupujúci tovar oprávnene, nebeží lehota na reklamáciu po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže užívať.
 • Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní.
 • Do tejto lehoty sa nazapočítává doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedený dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristika vytýkané vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení.
 • Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
 • Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vyradenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne ​​potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možný vôbec alebo včas uskutočniť.
 • Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie.
 • V prípade vyriešenia reklamácie výmenou tovaru nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia, ale pokračuje plynutie lehoty reklamovaného tovaru.

 

Výnimky zo zodpovednosti za vady

 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v nasledujúcich prípadoch:
  • Ak je vada na tovare už v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny.
  • Je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením tovaru.
  • Vada na tovare vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti).
  • Ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar v dobe prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Mechanického poškodenia tovaru, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  • Prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov.
  • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je predajcom alebo výrobcom určené.
  • Vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

 

Účinnosť

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 22.8.2019.

Formulár pre uplatnenie reklamácie k stiahnutiu formulár pre uplatnenie reklamácie.