Reklamační řád

Reklamační řád firmy Schatting spol. s r.o., platný od 21.3.2017.

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Schatting spol. s r.o., IČO 27507572 se sídlem Celné 113, Těchonín, 56164 (dále jako „prodávající“).

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

 

Záruka za jakost

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  • Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce.

  • Se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

  • Je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

  • Vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

 • Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

 • Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 • Je-li obal poškozen a existuje-li podezření, že zboží mohlo být přepravou poškozeno, kupující má právo takovéto zboží od přepravce nepřevzít a sepsat s jeho pracovníkem reklamační protokol.

 

Způsob uplatnění reklamace

 • Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to zasláním na adresu prodávajícího: Schatting spol. s. r.o, Celné 113, Těchonín, 561 64.

 • Zboží kupující nezasílá dobírkou nebo s platbou při převzetí.

 • Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popřípadě jiným věrohodným způsobem.

 • Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva kupní ceny daného zboží.

 

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 • Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

 • Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

 • Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

 • Prodávající poskytuje záruku kupujícím, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele) v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

 • U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než záruční lhůta 24 měsíců uvedená v tomto reklamačním řádu.

 • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení obsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

 • Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

 • Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.

Do této lhůty se nazapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřázení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možný vůbec nebo včas uskutečnit.

 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

 • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

Výjimky z odpovědnosti za vady

 • Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

  • Je-li vada na zboží již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednaná sleva z kupní ceny.

  • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží.

  • Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).

  • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím.

  • Mechanického poškození zboží, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

  • Provedením nekvalifikovaného zásahu či změno parametrů.

  • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno.

  • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 21.3.2017.

 

Formulář pro uplatnění reklamce ke stažení zde.

 

Formulář po uplatnění reklamace v internetovém obchodě www.littleboss.cz

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod: www.littleboss.cz

Společnost: Schatting spol. s r.o.

Se sídlem: Celné 113, Těchonín, 561 64

IČ/DIČ: 27507572

E-mailová adresa: reklamace@littleboss.cz

Telefonní číslo: 720 368 000

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

 

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

2. Číslo objednávky:

3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

4. Jméno a příjmení spotřebitele:

5. Adresa spotřebitele:

6. Email:

 1. Telefon

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh: 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

Obecná poučení k uplatnění reklamace

 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

 

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.